top of page
Vedtægter for
Grundejerforeningen Jacobslyst

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål.

 

§ 1:        Foreningens navn er "Grundejerforeningen Jacobslyst".

 

§ 2:        Foreningens hjemsted er Græsted-Gilleleje Kommune under Helsinge Ret, der er foreningens værneting.

§ 3:   Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser mht. deres under foreningens område hørende ejendomme, derunder navnlig at tilvejebringe og administrere de til vedligeholdelse af veje, stier, rabatter og andre fællesarealer fornødne midler, i overensstemmelse med udstykningsdeklarationen, tinglyst den 19. november 1966.

 

De af foreningen til gennemførelse af foreningsformålet trufne bestemmelser er fuldt bindende for hver parcelejer.

 

Foreningen er pligtig efter påkrav i det omfang, grundsælgeren måtte ønske det at tage skøde på veje og andre fællesarealer mod at betale de hermed forbundne omkostninger og til svare alle skatter og afgifter vedrørende disse arealer.

 

Arealerne må ikke videresælges.

 

Endelig repræsenterer foreningen medlemmerne overfor kommunale og andre myndigheder i fællesanliggender.

 

Kapitel 2: Medlemmerne og disses forhold til foreningen.

§ 4: Foreningens medlemmer er alle nuværende og fremtidige ejere af ejendommene matr.nr. 3b, 3f-3i, 3p-3ak, 3am & 11d-11z alle af Nakkehoved By, Søborg Sogn.

 

Ejere af tilstødende arealer kan med generalforsamlingens samtykke og under forudsætning af, at Græsted-Gilleleje Kommune ikke måtte rejse indsigelse, optages som nye medlemmer. Nye medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat indskud samt kontingent for det løbende regnskabsår.

 

§ 5:   Når et medlem overdrager sin parcel eller på anden måde ophører at være ejer af denne, er pågældende dermed ophørt at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue.

 

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer og andre forpligtelser overfor foreningen.

 

Både den tidligere ejer og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, og bopæl.

 

§ 6: Foreningens medlemmer hæfter i forhold til tredjeperson ikke solidarisk for foreningens forpligtelser.

 

Ved foreningens oprettelse betales der af hvert medlem for hver parcel, som denne ejer, et indskud på kr. 50,-

 

I øvrigt betaler hvert medlem for hver parcel, som denne ejer, et årligt kontingent til foreningens administration og øvrige udgifter. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Indbetaling af kontingent kan ske til foreningens girokonto eller andet af grundejerforeningens bestyrelse angivet sted.

 

Er et medlem mere end 30 dage i restance til foreningen, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej, efter at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen.

 

Alle omkostninger i forbindelse med inddrivelsen betales af vedkommende restant.

 

Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes for denne generalforsamlings vedkommende stemmeret og valgbarhed.

 

§ 7: Foreningens bestyrelse skal være berettiget til at udfærdige et ordensreglement gældende for samtlige medlemmer af foreningen.

 

Bestemmelserne i reglementet forelægges generalforsamlingen til stadfæstelse på den efter reglementets udarbejdelse førstkommende generalforsamling.

 

Bestemmelserne i reglementet skal herefter have samme gyldighed, som nærværende vedtægter i øvrigt, men reglementets bestemmelser skal dog til enhver tid kunne ændres og suppleres af bestyrelsen med efterfølgende godkendelse af den førstkommende ordinære generalforsamling.

Kapitel 3: Generalforsamlingen.

 

§ 8:        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 9: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli/august måned. Den indkaldes af bestyrelsen med 30 dages varsel ved fremsendelse af E-mail meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte e-mailadresse.

 

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver e-mail og adresseforandring.

 

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.

 

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Indkomne forslag udsendes til foreningens medlemmer før generalforsamlingens

afholdelse.

 

Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor.

  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  6. Valg af en suppleant til bestyrelsen.

  7. Valg af revisor.

  8. Valg af revisorsuppleant.

  9. Indkomne forslag.

  10. Eventuelt.

 

Generalforsamlingen afholdes på et af bestyrelsen udpeget sted, dog fortrinsvis i Græsted-Gilleleje Kommune.

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst ¼ af foreningens medlemmer til bestyrelsen indgivet, skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

 

Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse.

 

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 11: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål ved- rørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

 

Hvert medlem har en stemme for hver parcel, pågældende ejer. Ejes en parcel af flere i forening, kan kun en af ejerne afgive stemme.

 

Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig.

 

Stemmeafgivning kan ske ved skriftlig fuldmagt.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpel majoritet, jvf. dog § 12 og § 19.

 

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsen, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende.

 

§ 12: Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går på forandring af foreningens love, bevilling af midler udover det til administration nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves at 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret, og at beslutningen derhos vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til en ny ge- neralforsamling, der skal afholdes inden 6 uger.

 

På denne kan vedkommende beslutning gyldigt vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

 

Når der på en generalforsamling er truffet gyldig bestemmelse om forandring af foreningens love, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side eller optagelse af lån, er bestyrelsen bemyndiget til, jvf. § 15, at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførsel af generalforsamlingens beslutning.

 

Kapitel 4: Bestyrelse

  

§ 13: Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Desuden vælges på den ordinære generalforsamling 1 bestyrelsessuppleant.

 

Generalforsamlingen bestemmer tillige, hvem der af bestyrelsens medlemmer skal være forperson og kasserer.

 

Forperson og 1 repræsentant vælges de ulige år. Kasserer, samt 1 repræsentant de lige år. Valget gælder for to år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Et bestyrelsesmedlem, der uden grund udebliver fra tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot et bestyrelsesmedlem ønsker det, udgå af bestyrelsen, og en suppleant indtræder da i pågældendes sted.

 

Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb og efter, at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor suppleringsvalg skal finde sted.

 

Kassereren og forpersonen modtager et årligt honorar, der fastsættes af generalforsamlingen.

 

§ 14: Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og varetager dens formål og interesser.

 

Der holdes møde, så ofte forpersonen eller to menige medlemmer finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

 

Bestyrelsens beslutninger træffes med stemmeflerhed. I tilfælde af stemme- lighed er forpersonen stemme udslagsgivende.

 

§ 15:     Foreningen tegnes over for tredjeperson af et flertal af bestyrelsen eller af forperson og kasserer i forening.

 

Kapitel 5: Revisorer og regnskab.

 

§ 16: Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant, genvalg kan finde sted.

 

Revisoren gennemgår mindst en gang årligt foreningens regnskab, der føres af kassereren efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, og forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter denne indgiver revisionsbemærkninger til bestyrelsen.

 

Revisoren kan når som helst foretage kasseeftersyn og skal foretage et sådant uanmeldt mindst en gang årligt.

 

§ 17: Foreningens regnskabsår er 1. april - 31. marts. Regnskabet skal tilstilles revisoren inden d. 1. juni og skal af denne være revideret såvel talmæssigt som kritisk så betids, at en ekstrakt med revisionspåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

 

§ 18: Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

 

På kontoen kan kun hæves af forpersonen eller kassereren. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1000,-

Kassereren skal om fornødent være kautionsforsikret. Kautionens størrelse bestemmes af generalforsamlingen. Udgifterne hertil afholdes af foreningen.

 

§ 19: Foreningens opløsning kan kun finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller halvdelen af foreningens medlemmer og kan kun vedtages efter om lovændringer gældende regler. Forslaget skal indeholde en bestemmelse om anvendelsen af foreningens formue. Foreningen kan dog ikke opløses uden samtykke fra Græsted-Gilleleje Kommune.

 

Kapitel 6: Tvivlsspørgsmål.

 

§ 20: Fremkommer der spørgsmål, hvorom disse love intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig til efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

 

Kapitel 7: Godkendelse mv.

 

§ 21:     Samtlige udgifter i forbindelse med foreningens stiftelse betales af foreningen.

 

§ 22:     Ovenstående love af 6. februar 1968 er i revideret form vedtaget på

 

Ændret efter ekstraordinær Generalforsamling 4 September 2022

bottom of page